fbpx
Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

ฟอกฟันขาวที่คลินิกโดยทันตแพทย์ (Clinic Teeth Whitening)

Pure’n bright ขอเสนอเทคโนโลยีระบบการใช้แสงเย็นแลอุณหภูมิต่ำ ใช้สูตรการฟอกสีฟันที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงพิเศษ ทำให้กระบวนการของการฟอกสีฟันเป็นผล และได้ประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว โดยใช้ระยะเวลาการฟอกสีฟันประมาณ 30-60 นาที ไม่ทำลายเคลือบฟัน และไม่ทำให้ฟันเกิดการเสียหาย

การฟอกสีฟันโดยการใช้เครื่องฉายแสง U.V (แสงสีฟ้า) เป็นการฟอกสีฟันด้วยพลังงานแสงความร้อนที่มีรัศมีกว้างไปกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีในเจลฟอกสัฟัน สามารถฟอกฟันขาวได้ในระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยไม่ต้องนำกลับไปทำที่บ้าน

Aesthetic Dentistry